MEDIA ADVISORY: Photo opportunity on election day with OSCE observers in North Macedonia

Sereine MauborgneSereine MauborgneSKOPJE, 4 May 2019 – The OSCE Special Co-ordinator and leader of the short-term OSCE observer mission for the presidential election in the Republic of North Macedonia, Sereine Mauborgne (France, Head of the French delegation to the OSCE PA), will be available for a media opportunity on election day. Journalists will be able to film and photograph as Ms. Mauborgne observes voting inside a polling station. An English/Macedonian/Albanian translator will be available.

WHAT: Photo opportunity with OSCE observation leader
WHO: OSCE Special Co-ordinator Sereine Mauborgne
WHEN: Sunday - 5 May 2019 - 10:00
WHERE: Polling station at the Josip Broz Tito High School, Dimitria Cupovski 27, Skopje 1000

Media contact:

Andreas Baker, OSCE PA Chief of the Executive Office
[email protected]
Mobile : +389 70636321

ПОКАНА ЗА МЕДИУМИ

Можност за фотографирање на денот на изборите со набљудувачките на ОБСЕ
(5-ти Мај 2019)

Специјалниот координатор на ОБСЕ, одговорен за водењето на краткорочната набљудувачка мисија на ОБСЕ за претседателските избори во Северна Македонија, Серејн Мауборн (Франција, шеф на француската делегација во ПС на ОБСЕ), ќе бидe достапен за медиумска можност на денот на изборите. Новинарите ќе можат да снимаат и фотографираат како г-ѓа Мауборн го набљудува гласањето во гласачкото место. Ќе биде достапен преведувач на англиски / македонски / албански јазик.

ШТО: Можност за фотографирање со набљудувачките водачи на ОБСЕ
КОЈ: ОБСЕ Специјален Координатор Серејн Мауборн и Рајнхолд Лопатка (шеф на делегација во ПС на ОБСЕ)
КОГА: Недела – 5- ти Мај 2019-10:00
КАДЕ: Избирачко место ОУ Јосип Броз Тито, ул. Димитрија Чуповски бр. 27, 1000 Скопје

Медиа контакт:

Андреас Бакер, ОСЦЕ ПА Шеф на Извршна Канцеларија
[email protected]
Мобилен: +389 70636321

KUMTESË PËR SHTYP

Foto mundësi në ditën e zgjedhjeve me vëzhgues të OSBE-së
(5 Maj 2019)

Koordinatorja specijale e OSBE-së, përgjegjëse për udhëheqje të misionit afatëshkurtër të OSBE-së për vëzhgim të zgjedhjeve presidencijale në Maqedoninë e Veriut, Sereine Mauborgne (Francë, udhëheqëse e delegacionit francez të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së) do të jetë në dispozicion për mediat gjatë ditës së zgjedhjeve. Gazetarët do të munden të inçizojnë dhe fotografojnë se si zj. Mauborgnevëzhgon votimin brenda në vendvotim. Përkthyes në Anglisht/Maqedonisht/Shqip do të jetë në dispozicion.

ÇKA: Foto mundësi me udhëheqës të OSBE vëzhguesve
KUSH: Koordinatorja specijale e OSBE-së Sereine Mauborgne
KUR: e diel - 5 Maj 2019 - 10:00
KU: Vendvotimi Sh.F. Josip Broz Tito, rr. Dimitria Cupovski nr. 27, Shkup 1000

Kontakt për media:

Andreas Baker, Kryesues i zyrës ekzekutive të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së
[email protected]
Mobil: +389 70636321

 

MEDIA CONTACT

Nat Parry

Head of Communications and Press
 

Office: +45 33 37 80 55
Mobile: +45 60 10 81 77
Email: [email protected]

  • Facebook
  • twir
  • in
  • inst
  • two
  • video